کمیته علمی کنفرانس

دکترعزت ا…اصغری زاده

دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا بهرنگی

انجمن مدیریت آموزشی ایران

دکتر  اکـبـر  عـالـم  تـبـریـز

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا حمیدی زاده

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عزت اله عباسیان

دانشگاه تهران

دکتر مجتبی امیری

دانشگاه تهران

دکتر مهدی محمدی

دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا فتحی

دانشگاه تهران

دکتر عباسعلی دریایی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتراکبر اربابیان

موسسه اموزش عالی ادیبان

دکترزهرا جعفری

موسسه اموزش عالی ادیبان

دکتر محمدحسن ملکی

دانشگاه قم

دکتر مـهـدی نـصـرالـهـی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکترسیده محبوبه جعفری

موسسه اموزش عالی ادیبان

دکتر آذر کـفـاش پـور

دانشگاه فردوسی مشهد

دکترابوالقاسم ابراهیمی

دانشگاه شیراز

دکتر محمد تقی امینی

دانشگاه پیام نور

دکـتـر سـعـیـد اردکانی

دانشگاه یزد

دکترمازیار قاسمی

موسسه اموزش عالی ادیبان

دکـتـر سـارا دودانـگه

دانشگاه بوئین زهرا

دکترسارا شفیعی

موسسه اموزش عالی ادیبان

دکترحسین علی امینی خواه

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر آرمان بهاری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر عـلـی علی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی