کمیته علمی کنفرانس

دکترعزت ا…اصغری زاده

دانشگاه تهران

دکتر اکبر عالم تبریز

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا حمیدی زاده

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عزت ا… عباسیان

دانشگاه تهران

دکتر مجتبی امیری

دانشگاه تهران

دکتر مهدی محمدی

دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا فتحی

دانشگاه تهران

دکتر عباسعلی دریایی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتراکبر اربابیان

موسسه اموزش عالی ادیبان

دکترمازیار قاسمی

موسسه اموزش عالی ادیبان

دکترسارا شفیعی

موسسه اموزش عالی ادیبان

دکترزهرا جعفری

موسسه اموزش عالی ادیبان

دکتر محمدحسن ملکی

دانشگاه قم

دکترسیده محبوبه جعفری

موسسه اموزش عالی ادیبان